Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle opdrachten worden verricht door Souidi & Souidi Advocaten BV (voorheen: BVBA), met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122 en met ondernemingsnummer 0540.602.477 en BTW-nummer BE 0540.602.477 (hierna de “opdrachtnemer”) ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 2

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Kosten van derden worden één op één doorgefactureerd of rechtstreeks door deze derden aan de opdrachtgever gefactureerd. De betalingstermijn voor facturen is vijftien dagen na datum van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen tien dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Souidi & Souidi Advocaten BV is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Souidi & Souidi Advocaten BV rekent haar diensten periodiek in ereloonstaten aan.

Ingeval van laattijdige betaling, zijn interesten conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij wanbetaling kan Souidi & Souidi Advocaten BV haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

Artikel 3

De verplichtingen van de opdrachtnemer behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal de opdrachtnemer bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitgekeerd. Souidi & Souidi Advocaten BV is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Informatie over deze beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan Souidi & Souidi Advocaten BV met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon.

Artikel 5

Gelden die Souidi & Souidi Advocaten BV voor cliënten ontvangt en die Souidi & Souidi Advocaten voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Souidi & Souidi Advocaten gekozen Belgische kredietinstelling. Souidi & Souidi Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige andere rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling waarbij Souidi & Souidi Advocaten gelden aanhoudt of worden overgeschreven. Bijgevolg kan Souidi & Souidi Advocaten niet aansprakelijk gesteld worden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

Artikel 6

Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden tegen de opdrachtnemer verjaren één jaar na de feiten waarop de opdrachtgever respectievelijk de derde zijn aanspraak baseert.

Artikel 7

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 8

Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen de opdrachtnemer. Nochtans, voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers, werknemers van de opdrachtnemer kunnen worden aangesproken, gelden ook in dergelijk geval deze algemene voorwaarden.

Artikel 9

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen voert de opdrachtnemer enkel opdrachten uit onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten en/of beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de grootste mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer is alleen Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 11

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.

Souidi logo

Contact
info@souidi.be
03 337 09 37

Kantoor Antwerpen
Amerikalei 122
2000 Antwerpen

Kantoor Brussel
Hoogstraat / Rue Haute 195
1000 Brussel / Bruxelles